Sha Drakkar
(Jonang Jahil  X Jonang Shareba)
DOB 07-12-1997 chestnut Arabian gelding,

     

drako2z.sm.JPG (26886 bytes)